Seura

Lappeenrannan Taiji hu bian ry (太极湖边)

Lappeenrannan Taiji hu bian ry on perustettu vuonna 2005. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Taijin ja Terveys-Qigongin harrastusta Lappeenrannassa ja lähialueilla. Olemme olleet Suomen Wushu-liiton jäsenseura yhdistyksen perustamisesta lähtien. Suomen Wushu-liitto ry on ollut Suomen Olympiakomitean kumppanuusjäsen 1.12.2022 lähtien.

Yhdistys järjestää Taijin ja Terveys-Qigongin peruskursseja, jonka jälkeen on mahdollisuus liittyä yhdistyksen jäseneksi ja jatkaa harjoittelua viikoittaisilla harjoitustunneilla.  Alkavista peruskursseista ja niiden hinnoista ilmoitetaan erikseen.

Harjoitustuntien lisäksi yhdistys järjestää myös 1 – 2 kertaa vuodessa viikonloppuleirejä, joiden opettajana toimii Suomen Wushu-liiton päävalmentaja Shifu Zhang Fang. Shifu Zhang Fang on valmistunut vuonna 1982 Pekingin liikuntatieteiden opettajakorkeakoulusta, ja hän on opettanut vuodesta 1980 lähtien. Suomessa Shifu Zhang Fang on opettanut vuodesta 1990 lähtien, ja hän on ainut Wushu-lajien koulutuksen saanut opettaja Suomessa.

Yhdistys osallistuu myös erilaisiin tapahtumiin Taijiquan – ja Terveys-Qigong-näytösten muodossa.

Tiedustelut kursseista ja muusta toiminnasta: yhteystiedot@lappeenrannantaiji.com

Yhdistyksen hallitus 2024 – 2025

Seija Pulkkinen, puheenjohtaja, rahastonhoitaja

Juho Ratava, sihteeri

Sanna Rantanen, varapuheenjohtaja

Roope Kojo, jäsen

Varajäsenet:

René Kottonen

Maria Kuitto

Yhdistyksen toiminnantarkastaja

Anne Pesu

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lappeenrannan Taiji hu bian ry

Yhdistysrekisterinumero 192.136

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Juho Ratava

Lappeenrannan Taiji hu bian ry

Sähköposti: yhteystiedot (at) lappeenrannantaiji.com

Puhelin: 050 512 4389

3. Rekisterin nimi

Lappeenrannan Taiji hu bian ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri on yhdistyslain 11§ mukainen luettelo seuran jäsenistä. Rekisterissä olevia tietoja käytetään jäsenasioiden hoitoon ja seuran toiminnasta tiedottamiseen, tilastointiin, seuran toiminnan raportointiin sekä maksujen seuraamiseen. Rekisterin sähköpostiosoitteista voidaan muodostaa tiedottamista varten sähköpostilista.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin tallennetaan yhdistystietolain perusteella jäsenen nimi ja kotipaikka. Yhteydenpitoa varten tallennetaan joko jäsenen puhelinnumero, sähköposti tai molemmat. Alaikäisten jäsenten tietojen tallentamiseen tarvitaan huoltajan suostumus, jonka saaminen tallennetaan jäsenrekisteriin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai alaikäisen rekisteröidyn tapauksessa hänen huoltajaltaan jäseneksi liityttäessä esim. kurssin yhteydessä. Jäsen tai alaikäisen jäsenen huoltaja on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet tietonsa Lappeenrannan Taiji hu bian ry:lle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Seura voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Seura ei luovuta tietoja kaupallisiin tarkoituksiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot säilytetään lukitussa tilassa ja se on suojattu salasanalla. Rekisterin tietoihin on pääsy vain yhdistyksen hallituksella yhdistyksen asioiden hoidon edellyttämässä laajuudessa.

Yhdistyksen sähköpostiliikenne ja sähköpostilistan asetukset on tallennettu valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulle palvelimelle.

Lappeenrannan Taiji hu bian ry ja palvelintilan tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta sekä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Pyynnöt, kiellot ja valitukset on jätettävä yhdistyksen hallitukselle joko kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen yhteystiedot (at) lappeenrannantaiji.com.